Departments
NazarovSergey
Deputy Minister
Phone: +7 495 650-87-00 ext. 7776
Departments
TalybovAzer
Deputy Minister
Phone: Fax:
Departments
ShipovSavva
Deputy Minister
Phone: Fax:
Departments
Gorkov Sergey
Deputy Minister
Phone: 7 495 870-86-39 Fax:
Departments
RasstriginMihail
Deputy Minister
Phone: +7 495 870-87-96 Fax:
Departments
TorosovIl'ya
Deputy Minister
Phone: +7 495 870-86-39 Fax: